Informàtica

 • Cursos per mòduls perquè només realitzis aquells programes que t'interessin fer.
 • Places limitades (s’admetran per rigorós ordre de reserva de plaça) Flexibilitat d’horaris.
 • Flexibilitat d’horaris.
 • Ordinador per alumne.
 • La durada dels cursos hivern és de tres mesos. La durada dels cursos d'estiu és d'un mes.
 • POSSIBILITAT DE FER CLASSES PARTICULARS/INDIVIDUALITZADES.

S'entrega informe fi de curs amb la qualificació assolida en el mateix i el nombre d'hores.

Cursos i tallers disponibles


a Curs aplicacions ofimàtiques per a no iniciats (ofimàtica I)

Entorn gràfic Windows. Tractament de Textos Word. Full de càlcul Excel. Internet


b Taller aplicacions ofimàtiques per a iniciats (ofimàtica II)

Base de dades Acces. Editor Gràfic PowerPoint. Tractament de Textos Word II. Full de Càlcul Excel II.


c Internet i pàgines Web


d Taller informàtica: presentació de treballs per estudiants (NOMÉS ESTIU)

Temari
 • Word : Aprendrem a crear estils, treballar amb tabulacions, sagnies i taules, inserir imatges, numeracions i vinyetes.
 • Excel : Farem taules i aprofitarem les dades per crear fórmules i gràfics. Aprendrem a inserir aquests gràfics en un document del Word o en una presentació de Powerpoint.
 • Powerpoint : Aprendrem les múltiples utilitats del Powerpoint per si volem presentar un treball en format diferent del paper, ja sigui en un Cd o mitjançant diapositives.
 • Publisher : Per fer publicacions com poden ser postals, invitacions d’aniversari, fulletons,...
 • GIMP : una part del curs anirà destinada al retoc d’imatges/fotos per inserir a posteriori en el treball.
 • Mòdul Editor de Gràfics i dibuixos vectorials Inkscape
 • Mòdul Disseny Gràfic i modulat en 3d Sketchup
 • Internet-Web: Anirem per la xarxa a buscar informació pels nostres treballs i si el temps ens ho permet, aprendre’m a fer pàgines web per si volem pujar els nostres treballs a la xarxa.

En els programes d’Office si el grup avança de manera accelerada sobre el temari, explicarem com crear MACROS i el treball amb tecles abreujades o ràpides.

La finalitat del curs seria que l’alumne pugui assimilar els programes de l’entorn ofimàtic bàsics per a l’hora de confeccionar un treball disposi dels coneixements necessaris dels màxims programes per ésser més àgil al fer el treball, com poder-los fer de la manera més acurada possible (combinant els programes entre si). Així mateix, poder treballar tot el que envolta el retoc fotogràfic i d’imatges per inserir aquestes imatges en els seus treballs. Per últim la composició i disseny gràfic mitjançant els diferents programes de modulats, creació de logos si s’escau, de dibuixos, etc...


e Curs preparació OPOSICIONS

Classes ofimàtiques en funció del temari que es demani a cada oposició.